XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Programowanie w C++ - e-learning

E-kurs jest przeznaczony dla uczniów XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie.

Kurs zawiera  materiały do samodzielnej nauki  z języka programowania C++.

Zapisy na e-kurs możliwe są tylko dla osób posiadających klucz dostępu, który podawany będzie podczas zajęć organizacyjnych.

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” na podstawie zawartej Umowy nr RPMP.10.01.03-12-0327/16-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenia ogólne.

Projekt realizowany będzie w trakcie 2 lat szkolnych tj. rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 w okresie 02.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (polityka prywatności).